Cision Websolutions

Valberedning

Vid årsstämman den 25 april 2019 beslutades att valberedningen ska bestå av de fyra röstmässigt största ägarna. Mandattiden för valberedningen föreslås gälla tills ny valberedning konstituerats. I samband med utgången av tredje kvartalet kontaktar styrelsens ordförande de fyra största aktieägarna i bolaget och uppmanar dessa att snarast utse sin representant till valberedningen. Avstår aktieägare sin rätt att utse ledamot, ska rätten att utse ledamot övergå till den närmast följande största aktieägaren. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2020.

Valberedning har nu utsetts och den består av:

  • Vegard Søraunet (ODIN Fonder)
  • Björn Henriksson (Nordea Fonder)
  • Per Olof Andersson
  • Claes Mellgren

Valberedningen ska ge sitt förslag till styrelse senast den 14 februari 2020 och den har nu presenterat sitt förslag .

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan senast i slutet av januari skriva till: 

Valberedningen 
AQ Group AB
Regattagan 29
723 48 Västerås
Sverige