Cision Websolutions

Årsstämma 2021

Nästa ordinarie årsstämma äger rum den 21 april, 2021 i Västerås. Beträffande deltagande på årsstämman 2021 har styrelsen beslutat att tillämpa 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor med anledning av Covid-19, vilket innebär att stämman genomförs via poströstning utan fysiskt deltagande.

Kallelse till årsstämma i AQ Group AB 2021 - rättelse.pdf

Valberedningens förslag till Styrelse för AQ Group AB 2021.pdf

AQ Group Bolagsordning - förslag.pdf

AQ Group - Formulär för förhandsröstning.pdf

AQ Fullmaktsformulär stämma 2021.pdf

Profile of proposed new board member - Vegard Søraunet.pdf

Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition 2020 AQ Group.pdf

AQ Group Årsredovisning 2020.pdf

Ersättningsrapport AQ Group 2020.pdf

Revisorsyttrande Ledande befattningshavares ersättningar 2020.pdf

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare AQ Group 2021.pdf