Cision Websolutions

Årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma AQ Group AB 2020.pdf

AQ Fullmaktsformulär stämma 2020.pdf

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare AQ Group 2020.pdf

Revisorsyttrande Ledande befattningshavares ersättningar 2019.pdf

Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition 2020.pdf

Styrelsens redovisning av utvärderingen enligt artikel 9.1 för 2019.pdf