Cision Websolutions

Relationen

Affärsetik

Vi är stolta över verksamhetens långsiktiga relationer med våra kunder och leverantörer. Relationerna är ett resultat av god affärsetik och ömsesidigt förtroende.

I varje land där AQ är verksamt lever och verkar vi efter gällande lagar och regler. I situationer där lagen inte ger vägledning tillämpar vi egna normer som bygger på våra dokumenterade värderingar och kultur.

Anti-korruption

AQ erbjuder inte kunder, leverantörer eller representanter för myndigheter, eventuella belöningar eller förmåner i strid med gällande lagar eller rimlig och god affärssed.

Våra medarbetare tar inte emot betalningar, gåvor eller annan typ av ersättning från tredje part som kan påverka eller förefalla påverka deras objektivitet i sina affärsbeslut.

Politiskt eller religiöst engagemang

Vi iakttar neutralitet när det gäller religion och politik. Varken namnet AQ Group eller dess tillgångar används för att främja intressen i politiska partier eller religiösa organisationer.

Konfliktmineraler

AQ Group förbinder sig att:

  • Se över användandet av konfliktmineraler i våra produkter och se till så att vi har möjlighet att leva upp till rapporteringskraven till SEC och att svara på förfrågningar om konfliktmineraler från våra kunder.
  • Arbeta mot att säkerställa att våra produkter inte innehåller Konfliktmineraler som har blivit köpt från gruvor som stöder eller finansierar konflikten i Demoratiska republiken i Kong och närliggande länder.
  • Säkerställa att mineraler som ingår i våra produkter är inköpta med respekt för mänskliga rättigheter, tillgodoser behovet av att undvika att stödja konflikter, och önskan att stödja positiv utveckling genom våra inköpsmetoder.
  • Efterfråga att våra leverantörer arbetar mot att säkerställa att inga konfliktmineraler som ingår i produkter levererade av AQ Group kommer från Konfliktgruvor..
  • Kontinuerligt efterfölja reglerna från SEC angående "Konfliktmineraler".