20160509_101234

Hållbarhet

Hållbar utveckling

AQ Groups (AQ) värderingar och engagemang för hållbar utveckling har, och kommer alltid att ha en hög prioritering, främjas och genomföras i policys, uppföljningar, beslut och handlingar. Det innebär en ständig strävan efter balans mellan ekonomisk utveckling, miljöförbättringar och socialt ansvar.

Vårt arbete med hållbar utveckling är uppdelat i tre samverkande huvudområden.

AQ är anslutet till FN: s Global Compact www.unglobalcompact.org.

Alla AQs medarbetare är utbildade inom AQs uppförandekod. Den kan du hitta under policyer.

Kontakt oss gärna på whistleblower@aqg.se för att uppmärksamma oss om oegentligheter där AQs uppförandekod inte efterlevs alternativt där nationella lagar och förordningar bryts. Din identitet är skyddad. 

Fotot till vänster visar AQs solkraftanläggning i Godech Bulgarien. Den möjliggör för oss att ha en stabil hållbar tillgång till el.