AQ Magnit

Manufacturer of inductive components within the range of 1VA up to 3MVA, relays and other products for electro-technical Industry.

 

Short facts


Production facilities

7 000 m2 production area at facility in Godech, Bulgaria.

Manufacturing methods

  • Wire and tape winding
  • Assembly
  • Welding processes covered by EN 3834 and EN15085CL1
  • Casting and VPI

Number of employees

360 people

Turnover

14 MEUR


History

The company Magnit was established in 1962. As a part of the Government Electro Technical Industry of Bulgaria, Magnit was specialized in production of 1ph and 3ph dry transformers. Since 1997 AQ Magnit is a member of AQ Group.

Business Concept

  • To develop and manufacture inductive components in the range of 1VA to 3MVA, relays and other products for Electro Technical Industry.
  • With our commitment to Total Quality, our customers become long term partners.
     

NEWS!

26.02.2018

ACTUAL INFORMATION / АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Here you can find latest news from "AQ MAGNIT" AD / Тук можете да откриете последните новини от "АК МАГНИТ" АД

На 05.12.2018 г. „АК МАГНИТ” АД, приключи успешно Проект BG05M9OP001-1.008-1544 "Добри и безопасни условия на труд в "АК МАГНИТ" АД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

"Information for signed Grant agreement – 26.02.2018" / "Информация за сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ - 26.02.2018 г."

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Избор на изпълнител за доставка на ЛПС и СРО в изпълнение на проектна дейност осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите - Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.“ в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1544 "Добри и безопасни условия на труд в "АК МАГНИТ" АД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

"Information for signed Grant agreement – 05.06.2017" / "Информация за сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ - 05.06.2017 г."